Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | Mobiele camera systemen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  10-31 I-FBA.515 Sylvie ADELMENT
Tel:   +32 24322649
E-mail:   ICTKandidaturen@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453948

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mobiele camera systemen  
Referentienummer:   I-FBA51-0000622128-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32234000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering en de logistiek (6 jaar) en het onderhoud (12 jaar) van mobiele camera systemen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3967422.90  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Dit project omvat:   – het leveren van kant-en-klaar mobiele camera systemen gedurende 6 jaar voor de bijzondere en tijdelijke behoeften van beveiliging van lnfrabel: dreiging van terrorisme, diefstallen, werken langsheen de sporen, tijdelijk gebrek aan klassieke cameras, .   – alle logistische aspecten van levering, installatie, indienststelling op de site, eventuele tijdelijke stockage bij de leverancier, .;   – het onderhoud van de apparatuur gedurende 12jaar   – opties: prijslijst van reservestukken,.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2019/S 246-607498

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Mobiele camera systemen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   PortEyes
Postadres:   Kontichsesteenweg 25, BE- 2630  Aartselaar
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]