Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | De aankoop van GSM's, smartphones, tablets, rugged smartphone LTE/DMR en toebehoren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2, BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 5259875
Fax:   +32 5253079
E-mail:   david.druez@INFRABEL.BE
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454300

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De aankoop van GSM’s, smartphones, tablets, rugged smartphone LTE/DMR en toebehoren  
Referentienummer:   I-FBA51-602731-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32200000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aankoop van GSM’s, smartphones, tablets, rugged smartphone LTE/DMR en toebehoren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
5525626.86  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
GSM & Smartphone  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
GSM’s en smartphones:   – standard et ruggedized   -smartphones  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Iphones & Ipads  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Apple Iphones en Ipads  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Rugged smartphones LTE/DMR  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
rugged smartphones  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Toebehoren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Toebehoren: veiligheidsglazen, pochettes, oplader,.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2019/S 126-309417

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  GSM’s & Smartphones

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Centralpoint België
Postadres:   Nieuwlandlaan 111, BE- 3200  Aarschot
NUTS-code:   BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Apple Iphones & Ipads

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX
Postadres:   Place du Champ de Mars 5, BE- 1050  Elsene
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Rugged smartphones LTE/DMR

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Gieteco ICT Solutions
Postadres:   Gapenberg(Oph) 13, BE- 9500  Geraardsbergen
NUTS-code:   BE231
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  Toebehoren

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Centralpoint België
Postadres:   Nieuwlandlaan 111, BE- 3200  Aarschot
NUTS-code:   BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]