Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | Raamovereenkomst voor de verlenging van de "Microsoft Unified Enterprise Support ondersteuning en bijstand voor Microsoft-oplossingen en -producten die worden gebruikt binnen Infrabel, TucRail en TucRail en HR-Rail
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2, BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 24325847
E-mail:   cesarine.dilouambaka@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445378

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de verlenging van de “Microsoft Unified Enterprise Support ondersteuning en bijstand voor Microsoft-oplossingen en -producten die worden gebruikt binnen Infrabel, TucRail en TucRail en HR-Rail  
Referentienummer:   I-FBA51-0000690057/6000314267-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de verlenging van de “Microsoft Unified Enterprise Support ondersteuning en bijstand voor Microsoft-oplossingen en -producten die worden gebruikt binnen Infrabel, TucRail en TucRail en HR-Rail
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1943247.77  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de verlenging van de “Microsoft Unified Enterprise Support ondersteuning en bijstand voor Microsoft-oplossingen en -producten die worden gebruikt binnen Infrabel, TucRail en TucRail en HR-Rail  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 50 van Richtlijn 2014/25/EU:
De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
geen mededinging om technische redenen.
Verklaring:
Er is gekozen voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aanbesteding omdat Microsoft de enige onderneming is die deze ondersteuning voor haar eigen producten kan bieden (hulp bij het ontwerpen van de Microsoft-infrastructuur, oplossen van complexe bugs in Microsoft-producten, toegang tot het Microsoft-portaal en de kennisbank, enz.)
Microsoft beschikt over de expertise van de infrastructuur en de softwareproducten die het ontwikkelt en beschikt over de ingenieurs en middelen met de kennis en de toegang tot de broncode om problemen en bugs op te lossen die specifiek zijn voor hun Infrabel-oplossingen en -toepassingen.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-05-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Microsoft NV, BE  Zaventem
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]