Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | Het selectief ophalen van het bedrijfsafval afkomstig van de sites van INFRABEL, in 7 percelen.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcel Broodthaersplein 2, BE- 1060  Brussel
E-mail:   nele.santulliana@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476777

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het selectief ophalen van het bedrijfsafval afkomstig van de sites van INFRABEL, in 7 percelen.  
Referentienummer:   I-FBA51-0000656289-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht bestaat uit 7 percelen:
Perceel 1: Area Centrum
Perceel 2: Area Noord-Oost
Perceel 3: Area Noord-West
Perceel 4: Area Zuid-Oost
Perceel 5: Area Zuid-West
Perceel 6: Production Plant Schaarbeek
Perceel 7: Production Plant Bascoup
Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:
‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)
‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.
‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.
‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.
Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:
‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit
(afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in
samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).
‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met
een vastgelegde frequentie en deels op afroep.
‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde
verwerkingscentra.
‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Area Centrum  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De area bestaat uit verschillende sites:   ‐ Administratieve gebouwen   ‐ Seinhuizen   ‐ Logistieke centra infrastructuur   ‐ Antennes   ‐ 1 laboratorium (Area Centrum).   Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:   ‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)   ‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.   ‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.   ‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.   Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:   ‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit   (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in   samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).   ‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met   een vastgelegde frequentie en deels op afroep.   ‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde   verwerkingscentra.   ‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Area Noordoost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De area bestaat uit verschillende sites:   ‐ Administratieve gebouwen   ‐ Seinhuizen   ‐ Logistieke centra infrastructuur   ‐ Antennes   ‐ 1 laboratorium (Area Centrum).   Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:   ‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)   ‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.   ‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.   ‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.   Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:   ‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit   (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in   samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).   ‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met   een vastgelegde frequentie en deels op afroep.   ‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde   verwerkingscentra.   ‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Area Noordwest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De area bestaat uit verschillende sites:   ‐ Administratieve gebouwen   ‐ Seinhuizen   ‐ Logistieke centra infrastructuur   ‐ Antennes   ‐ 1 laboratorium (Area Centrum).   Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:   ‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)   ‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.   ‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.   ‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.   Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:   ‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit   (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in   samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).   ‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met   een vastgelegde frequentie en deels op afroep.   ‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde   verwerkingscentra.   ‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Area Zuidoost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De area bestaat uit verschillende sites:   ‐ Administratieve gebouwen   ‐ Seinhuizen   ‐ Logistieke centra infrastructuur   ‐ Antennes   ‐ 1 laboratorium (Area Centrum).   Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:   ‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)   ‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.   ‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.   ‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.   Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:   ‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit   (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in   samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).   ‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met   een vastgelegde frequentie en deels op afroep.   ‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde   verwerkingscentra.   ‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Area Zuidwest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De area bestaat uit verschillende sites:   ‐ Administratieve gebouwen   ‐ Seinhuizen   ‐ Logistieke centra infrastructuur   ‐ Antennes   ‐ 1 laboratorium (Area Centrum).   Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:   ‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)   ‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.   ‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.   ‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.   Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:   ‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit   (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in   samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).   ‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met   een vastgelegde frequentie en deels op afroep.   ‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde   verwerkingscentra.   ‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Production Plant Schaarbeek (werkplaats)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De area bestaat uit verschillende sites:   ‐ Administratieve gebouwen   ‐ Seinhuizen   ‐ Logistieke centra infrastructuur   ‐ Antennes   ‐ 1 laboratorium (Area Centrum).   Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:   ‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)   ‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.   ‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.   ‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.   Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:   ‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit   (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in   samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).   ‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met   een vastgelegde frequentie en deels op afroep.   ‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde   verwerkingscentra.   ‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Production plant Bascoup (werkplaats)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
De area bestaat uit verschillende sites:   ‐ Administratieve gebouwen   ‐ Seinhuizen   ‐ Logistieke centra infrastructuur   ‐ Antennes   ‐ 1 laboratorium (Area Centrum).   Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de volgende diensten:   ‐ Periodiek ophalen van afval afkomstig van bureaus/gebouwen (restafval, papier/karton, PMD, glas)   ‐ Ophalen gevaarlijk en niet‐gevaarlijk bedrijfsafval in de containerparken van INFRABEL afkomstig van spoorweggerelateerde activiteiten.   ‐ Opruimen sluikstorten op terreinen van INFRABEL.   ‐ Ondersteuning bij de selectieve afvalinzameling in de containerparken.   Volgende handelingen worden verwacht van de inschrijver:   ‐ Ter beschikking stellen van containers om verschillende afvalstromen te kunnen inzamelen. Deze containers moeten kunnen variëren in capaciteit   (afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare afvalstoffen) en in   samenstelling (om te kunnen beantwoorden aan de ADR reglementering).   ‐ Regelmatig ophalen van met afval gevulde containers en het vervangen van volle door lege containers. Deze ophalingen zullen deels plaatsvinden met   een vastgelegde frequentie en deels op afroep.   ‐ Verwijderen en transporteren van afval naar geregistreerde   verwerkingscentra.   ‐ Aanleveren van expertise om de selectieve inzameling te faciliteren.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2020/S 239-591996

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   2:  Area Noord-Oost

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   3:  Area Noord-West

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   4:  Area Zuid-Oost

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top