Intercommunale Ontwikkelingsorganisatie Voor De Kempen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/03/2023

DETAIL

Intercommunale Ontwikkelingsorganisatie Voor De Kempen | Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Intercommunale Ontwikkelingsorganisatie voor de Kempen
Postadres :  Antwerpseweg 1, BE- 2440  Geel
E-mail:   aanbestedingtd@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476977

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer  
Referentienummer:   IOK-011117_02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77300000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst het onderhoud van de groenzones rond de gebouwen en op de sites van IOK en IOK Afvalbeheer. De opdracht is onderverdeeld in zes percelen. De opdracht betreft het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer per perceel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
997625.80  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
PERCEEL A – Doorgangsgebouwen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer  

Lot   2

II.2.1. Benaming
PERCEEL B – IOK en IOKA-gebouwen gelegen te Geel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer  

Lot   3

II.2.1. Benaming
PERCEEL C – IOK en IOKA-gebouwen – diverse locaties  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer  

Lot   4

II.2.1. Benaming
PERCEEL D – Stortplaatsen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer  

Lot   5

II.2.1. Benaming
PERCEEL E – Recyclageparken noord  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer  

Lot   6

II.2.1. Benaming
PERCEEL F – Recyclageparken zuid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud gebouwen en sites IOK en IOK Afvalbeheer  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 246-712613

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  PERCEEL A – Doorgangsgebouwen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Groen Consultancy, BE  Beringen
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  PERCEEL B – IOK en IOKA-gebouwen gelegen te Geel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Groen Consultancy, BE  Beringen
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  PERCEEL C – IOK en IOKA-gebouwen – diverse locaties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Groen Consultancy, BE  Beringen
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  PERCEEL D – Stortplaatsen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Groen Consultancy, BE  Beringen
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5:  PERCEEL E – Recyclageparken noord

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Boskat, BE  Herentals
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   6:  PERCEEL F – Recyclageparken zuid

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-10

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Boskat, BE  Herentals
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Koophandel,  BE  Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top