Overheidsopdracht

Iok

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 11/03/2020

DETAIL

Iok | Warme drankenautomaten (huur) en aankoop en leveren van koffie en bijhorende verbruiksproducten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IOK
Postadres: Antwerpseweg 1,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Rob Eyckmans
Tel: +32 14574296
E-mail: rob.eyckmans@iok.be
Internetadres(sen): www.iok.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Warme drankenautomaten (huur) en aankoop en leveren van koffie en bijhorende verbruiksproducten 
Referentienummer: 2019/12RE
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39711310
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
155794.75 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Warme drankenautomaten (huur) en aankoop en leveren van koffie en bijhorende verbruiksproducten 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 129-315944

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Warme drankenautomaten (huur) en aankoop en leveren van koffie en bijhorende verbruiksproducten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Oké koffie nv
Postadres: Edingseweg 36,BE-9500 Geraardsbergen
Tel: +32 54411417
E-mail: tom@oke-koffie.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-09

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top