I.v.i.o

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

I.v.i.o | Heraanleg van het recyclagepark te Meulebeke met een bovengronds platform en parkwachtershuis
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  I.V.I.O
Postadres :  Lodewijk de Raetlaan 12, BE- 8870  Izegem
Contactpersoon:  Mevrouw Cindy Coucke
Tel:   +32 51311796
E-mail:   cindy.coucke@ivio.be
Internetadres(sen):   www.ivio.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg van het recyclagepark te Meulebeke met een bovengronds platform en parkwachtershuis  
Referentienummer:   2022-06
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211360
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Recyclagepark Meulebeke, Randweg
II.2.4. Beschrijving
De vernieuwing van het intergemeentelijk recyclagepark te Meulebeke.   – het leveren en plaatsen van een verhoogd platform met toegangshellingen en onderliggende opslagruimte inclusief alle nutsvoorzieningen en toebehoren, overeenkomstig de technische bepalingen van dit bestek.   – het leveren en plaatsen van een portiersgebouw op het verhoogde platform inclusief sanitaire inrichting van het gebouw en de technieken, overeenkomstig de technische bepalingen van dit bestek.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Heraanleg van het recyclagepark te Meulebeke met een bovengronds platform en parkwachtershuis

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]