Kanal Stichting

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Kanal Stichting | Oproep tot aanvraag tot deelneming - Dienstopdracht betreffende de hernieuwing van de portefeuille van de Stichting KANAL
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kanal Stichting
Postadres :  Quai de Willebroeck, 6, BE- 1000  Brussels
Tel:   +32 0476376024
E-mail:   ctoussaint@kanal.brussels
Internetadres(sen):   www.kanal.brussels  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454461

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming – Dienstopdracht betreffende de hernieuwing van de portefeuille van de Stichting KANAL  
Referentienummer:   Kanal-PPP19J-69/2006/K-46-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht is een opdracht voor verzekeringsdiensten die behoren tot code CPV 66510000-8 en volgende. Ze heeft de toewijzing van de volgende verzekeringsluiken als voorwerp: Lot 1. Schade-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen:Luik 1. Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s Luik 2. Verzekering alle risico’s elektronica – informaticamaterieelLuik 3. Arbeidsongevallenverzekering en “Excedent Wet” (wet van 1971)Luik 4. Verzekering voor algemene aansprakelijkheid en rechtsbijstandLuik 5. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurdersLuik 6. Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheidLot 2. Hospitalisatieverzekering De technische voorschriften waaraan de diensten moeten beantwoorden, worden hieronder in de technische clausules van het bijzonder bestek opgesomd. Deze technische clausules moeten gedurende de gehele uitvoering van de prestaties worden nageleefd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Hospitalisation  

Lot   2

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Lot 2. Assurance Hospitalisation   8   Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les services sont reprises ci-après dans les clauses techniques du présent cahier spécial des charges. Ces clauses techniques doivent être impérativement rencontrées et respectées durant toute la durée d’exécution des prestations.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   2

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Procédure annulée et republiée au niveau belge et au TED le 30 juillet 2022.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Tribunal de première instance de Bruxelles,  BE- 1000  Bruxelles

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Tribunal de première instance de Bruxelles,  BE- 1000  Bruxelles

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal de première instance de Bruxelles,  BE- 1000  Bruxelles

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

Scroll to Top