Kempisch Tehuis Cvba

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 05/02/2023

DETAIL

Kempisch Tehuis Cvba | Architectuuropdracht Hechtel-Eksel Aen den Berg-Keverstraat
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kempisch Tehuis cvba
Postadres :  Ringlaan 20, BE- 3530  Houthalen-Helchteren
Contactpersoon:  Mevrouw Christel Schepers
Tel:   +32 11810702
Fax:   +32 11525986
E-mail:   christel.schepers@cvkt.be
Internetadres(sen):   www.kempischtehuis.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Architectuuropdracht Hechtel-Eksel Aen den Berg-Keverstraat  
Referentienummer:   2018/0045/02-Architectuur
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
283019.42  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE225
Voornaamste plaats van uitvoering:   Hechtel-Eksel – Aen den Berg en Keverstraat
II.2.4. Beschrijving
De opdracht gaat over het bouwen van 34 wooneenheden en aanhorigheden te Hechtel-Eksel, waarvan 14 wooneenheden in Aen den Berg en 20 wooneenheden in de Keverstraat.   Uitvoering in 2 fases.   Plaats van uitvoering: Aen den Berg en Keverstraat in 3940 Hechtel-Eksel.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 135-385248

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Architectuuropdracht Hechtel-Eksel Aen den Berg-Keverstraat

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-02-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ASPVM bv – Architectuurstudio Peter Vande Maele
Postadres:   Ridderstraat 4, BE- 3630  Maasmechelen
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Antwerpen – Afdeling Hasselt
Parklaan 25 bus 6,  BE- 3500  Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-03

Scroll to Top