Le Logement Molenbeekois

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Le Logement Molenbeekois | Renovatie van daken van de gebouwen : Begijnenstraat 92 en 94, Reimond Stijnsstraat 65 en 67, Dokter Charles Beudinstraat 4-6 en 3-5, en Reimond Stijnsstraat 58, 60 en 62 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Le Logement Molenbeekois
Postadres :  Sint-Jan-Baptistvoorplein, 27, BE- 1080  Sint-Jans-Molenbeek
Contactpersoon:  Isabel Oyervide
Tel:   +32 479217388
E-mail:   ioyervide@llm.brussels
Internetadres(sen):   https://llm.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484288

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie van daken van de gebouwen : Begijnenstraat 92 en 94, Reimond Stijnsstraat 65 en 67, Dokter Charles Beudinstraat 4-6 en 3-5, en Reimond Stijnsstraat 58, 60 en 62 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek  
Referentienummer:   LLM-2500-2022-07-01-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht voor de renovatie van de daken van de gebouwen: Béguinesstraat 92 en 94, Reimond Stijnsstraat 65 en 67, Docteur Charles Beudinstraat 4-6 en 3-5, en Reimond Stijnsstraat 58, 60 en 62 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek heeft tot doel de daken van de gebouwen te renoveren met de installatie van een isolatiesysteem en het opknappen van de dakpannen en de dakbedekking.
De werkzaamheden moeten waterdichtheid en isolatie garanderen. De renovatiewerkzaamheden zullen aan de buitenkant van het gebouw worden uitgevoerd.
De gebouwen worden momenteel bewoond.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Renovatie van daken van de gebouwen : Begijnenstraat 92 en 94, Reimond Stijnsstraat 65 en 67, Dokter Charles Beudinstraat 4-6 en 3-5,  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Begijnenstraat 92 en 94, Reimond Stijnsstraat 65 en 67, Dokter Charles Beudinstraat 4-6 en 3-5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4. Beschrijving
De opdracht voor de renovatie van de daken van de gebouwen: Béguinesstraat 92 en 94, Reimond Stijnsstraat 65 en 67, Docteur Charles Beudinstraat 4-6 en 3-5, en Reimond Stijnsstraat 58, 60 en 62 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek heeft tot doel de daken van de gebouwen te renoveren met de installatie van een isolatiesysteem en het opknappen van de dakpannen en de dakbedekking.   De werkzaamheden moeten waterdichtheid en isolatie garanderen. De renovatiewerkzaamheden zullen aan de buitenkant van het gebouw worden uitgevoerd.   De gebouwen worden momenteel bewoond.   Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Renovatie van daken van de gebouwen : Reimond Stijnsstraat 58, 60 en 62 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Reimond Stijnsstraat 58, 60 en 62 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4. Beschrijving
De opdracht voor de renovatie van de daken van de gebouwen: Béguinesstraat 92 en 94, Reimond Stijnsstraat 65 en 67, Docteur Charles Beudinstraat 4-6 en 3-5, en Reimond Stijnsstraat 58, 60 en 62 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek heeft tot doel de daken van de gebouwen te renoveren met de installatie van een isolatiesysteem en het opknappen van de dakpannen en de dakbedekking.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-04-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ETS MALICE
Nationaal identificatienummer:   BE 0441.449.473
Postadres:   15 avenue du MArly, BE- 1120  Bruxelles
E-mail:   info@etsmalice.be
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-04-27

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ETS MALICE
Nationaal identificatienummer:   BE 0441.449.473, BE- 1120  Neder-Over-Heembeek
E-mail:   info@etsmalice.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Er zal een forum worden gehouden over elektronische aanbestedingen. Inschrijvers worden verzocht hun vragen alleen op dit forum te stellen, en hun vragen zullen alleen via dit forum worden beantwoord. De inschrijvers moeten het verplichte bezoek ter plaatse op 22 of 23 februari van 10 tot 12 uur aan de Reimond Stijnsstraat 60 bijwonen, anders is hun offerte ongeldig. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw Oyervide via ioyervide@llm.brussels.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Rue des Quatre Bras 13,  BE- 1000  Bruxelles
E-mail:   info@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://justice.belgium.be/fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31