Leefmilieu Brussel

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | UITVOEREN EN BIJWERKEN VAN FYTOSANITAIRE DIAGNOSES VAN BOMEN IN GROENE RUIMTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST’
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  De heer Grégory Reinbold
Tel:   +32 27757642
E-mail:   GReinbold@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
UITVOEREN EN BIJWERKEN VAN FYTOSANITAIRE DIAGNOSES VAN BOMEN IN GROENE RUIMTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST’  
Referentienummer:   2022G0030
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77230000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1005192.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
UITVOEREN EN BIJWERKEN VAN FYTOSANITAIRE DIAGNOSES VAN BOMEN IN GROENE RUIMTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST’  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 079-212909

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  UITVOEREN EN BIJWERKEN VAN FYTOSANITAIRE DIAGNOSES VAN BOMEN IN GROENE RUIMTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST’

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-28

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Eurosense Belfotop BVBA
Postadres:   Oude Stationstraat 144, BE- 8700  Tielt
Tel:   +32 24607000
E-mail:   JADOT@EUROSENSE.COM
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]