Lokaal Bestuur Boom

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 20/09/2022

DETAIL

Lokaal Bestuur Boom | Raamovereenkomst voor koffie en toebehoren + ter beschikking stellen van toestellen en toebehoren.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lokaal Bestuur Boom
Postadres :  Antwerpsestraat 44, BE- 2850  Boom
Contactpersoon:  Barbara Verbeeck
E-mail:   barbara.verbeeck@boom.be
Internetadres(sen):   http://www.boom.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor koffie en toebehoren + ter beschikking stellen van toestellen en toebehoren.  
Referentienummer:   2022-GEM-0003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15800000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het leveren en installeren van koffietoestellen in bruikleen.De toestellen dienen aangepast te worden naargelang de plaats en/of dienst binnen de GEMEENTE / WZC DEN BEUK  of OCMW BOOMHet leveren van de toebehoren zoals, koffie, thee, melk, suiker, cacao,ed.Het aanbieden van een onderhoudscontract op de toestellen. 
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Boom
II.2.4. Beschrijving
Het leveren en installeren van koffietoestellen in bruikleen.De toestellen dienen aangepast te worden naargelang de plaats en/of dienst binnen de GEMEENTE / WZC DEN BEUK  of OCMW BOOMHet leveren van de toebehoren zoals, koffie, thee, melk, suiker, cacao,ed.Het aanbieden van een onderhoudscontract op de toestellen.   

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 022349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-20

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]