Overheidsopdracht

Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel – Procurement, Logistics & Facilities Depart

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/07/2020

DETAIL

Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel – Procurement, Logistics & Facilities Depart | Revisie/herstellen van de tractiemotoren bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVB.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – Procurement, Logistics & Facilities Department
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: PL_Vehicles_projects@stib-mivb.brussels
Tel: +32 25638655
Fax: +32 25153281
E-mail: ronny.vandermolen@mivb.brussels
Internetadres(sen): www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382694

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Revisie/herstellen van de tractiemotoren bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVB. 
Referentienummer: MIVB – STIB Procurement & Logistics-AL_4178/AM/RV-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50110000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de revisie/herstellen van tractiemotoren (volledig of gedeeltelijk) bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVB.
Het betreft de revisie van de motoren types “ME155S” en “4ELG2939” en het herwikkelen van de stator, de fabricatie/levering/montage van ankers om in te bouwen in deze motoren, en het testen van deze motoren.
Het aantal te behandelen motoren wordt geschat rond de 8 à 10 per jaar, de levering van nieuwe ankers wordt geschat op 8 à 10 per jaar.
De werkzaamheden dienen in de eigen werkplaats van de opdrachtnemer te gebeuren.
De kandidaat blijft in het kader van de GDPR-regelgeving zelf verantwoordelijk om de nodige toestemmingen te vragen aan zijn klanten of aan andere betrokken derden om de gevraagde persoonsgegevens te mogen gebruiken in het kader van de onderhavige procedure.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Revisie/herstellen van de tractiemotoren bestemd voor de metrovoertuigen van de MIVB. De methodiek zal toegelicht worden in het bestek. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Gewest
II.2.4. Beschrijving
Zie Korte beschrijving van de opdracht punt II.1.4) 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 009-017546

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van opdracht, van de bijhorende documenten en van de gunningsprocedure zoals daarin beschreven en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.* Wijze van indienen – e-procurementHet indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:https://eten.publicprocurement.beVoor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be.Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie zal niet worden beoordeeld.Een kandidaat mag desgevallend een beroep doen op de capaciteit van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de nodige resources zal beschikken om de opdracht uit te voeren, door voorlegging van het engagement van die entiteiten dat ze voor deze specifieke opdracht deze resources ter beschikking van de opdrachtnemer zullen stellen. Deze entiteit dient zich in een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor alle door de kandidaat aangegane engagementen garant te stellen en dient zich ertoe te verbinden om haar volledige medewerking te verlenen en om in het kader van deze opdracht alle noodzakelijke middelen ter beschikking van de MIVB te stellen. Onder diezelfde voorwaarden kan een vereniging van kandidaten een beroep doen op de capaciteit van deelnemers aan de vereniging en op die van andere entiteiten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval.De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top