Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant | Netheidsonderhoud op parkings in Vlaams-Brabant
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres :  Diestsepoort 6 bus 81, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Evi Wallenus
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458518

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Netheidsonderhoud op parkings in Vlaams-Brabant  
Referentienummer:   AWV Vl-Br-WVB/OND/D200/2021/9-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Vlaams-Brabant het netheidsonderhoud uit te voeren van de autosnelweg-, gewestweg- en carpoolparkings langsheen gewest- en autosnelwegen die in het beheer zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer (en waarvoor geen concessie-overeenkomst is afgesloten).
Het betreft het periodiek ledigen van mini-containers en ruimen van afval en zwerfvuil. Eveneens veeg- en maaidiensten en ruimen van sluikstort op deze parkings maken deel uit van deze aanneming.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
989556.95  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaams-Brabant
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:   – Het ledigen van afvalbakken op parkeer- en rustplaatsen.   – Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil en afval op parkeer- en rustplaatsen.   – Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil en afval op bermen, taluds en in grachten.   – Het periodiek reinigen van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.   – Het periodiek onderhoud van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.   – Het herstellen van schade aan rustplaatsmeubilair en afvalbakken.   – Het vegen van verhardingen, greppels en kantstroken.   – Het periodiek maaien van graszones op parkeer- en rustplaatsen.   – Het uitvoeren van regiewerken voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.   – Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 057-149617

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Netheidsonderhoud op parkings in Vlaams-Brabant

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Krinkels nv
Nationaal identificatienummer:   0821547933
Postadres:   Weverstraat 39, BE- 1840  Londerzeel
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]