Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Vlaams-brabant | TIELT-WINGE - BEKKEVOORT – N2
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres :  Diestsepoort 6 bus 81, BE- 3000  Leuven
Contactpersoon:  Evi Wallenus
Tel:   +32 16665784
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458523

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TIELT-WINGE – BEKKEVOORT – N2  
Referentienummer:   AWV Vl-Br-WVB/INV/N2/11/U1-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Heraanleggen van de N2 te Bekkevoort en Tieltwinge van kmpt 38.6 tot kmpt 42.9, uitgezonderd het kruispunt met de Oude Tiensebaan tussen kmpt 41.9 en kmpt 42
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
8084646.56  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bekkevoort
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:    Wegenbouwwerken;    Aanleg ventweg;    Aanleg fietspaden;    Heraanleg rijweg;    Rioleringswerken;    Afvalwaterleidingen;    Regenwaterleidingen;    vellen van bomen, rooien van struiken;    uitvoering van bezaaiingswerken in bermen;    aanleg van beplantingen: bomen, heesters en hagen;    het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 184-477669

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Tielt-Winge – Bekkevoort – N2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-12

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Colas Noord NV
Nationaal identificatienummer:   0404206225
Postadres:   Dellestraat 25, BE- 3550  Heusden-Zolder
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19