Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen | Communicatie, bereikbaarheidsadvies en omgevingsmanagement bij (hinderlijke) infrastructuurwerken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres :  Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, BE- 2018  Antwerpen
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://wegenenverkeer.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453578

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Communicatie, bereikbaarheidsadvies en omgevingsmanagement bij (hinderlijke) infrastructuurwerken  
Referentienummer:   AWV A’pen-WA-INV-2022-2-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79340000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het omgevingsmanagement en de voorbereiding en uitvoering van communicatie in het kader van infrastructuurprojecten van WA die met veel of aanzienlijke hinder gepaard gaan of een grote impact hebben op de omgeving.
De opdracht die het voorwerp uitmaakt van dit bestek, omvat de ondersteuning van WA op het vlak van bereikbaarheidsadvies, omgevingsmanagement en communicatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
OPENBARE PROCEDURE VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 057-149622

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Amaril bvba, BE- 3500  Hasselt
NUTS-code:   BE224
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]