Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen | A18: Jabbeke - Gistel: Structureel onderhoud
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 8200 Brugge
Contactpersoon: ir. Goele Vansevenant
Tel: +32 50248027
E-mail: goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321997 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338273

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A18: Jabbeke – Gistel: Structureel onderhoud 
Referentienummer: AWV W-Vl-17/06_X30_A18_66-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233251
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Doel van de aanneming
1. Structureel onderhoud op het vak:
A18: Jabbeke – Gistel (kmpt 46,950 – kmpt 37,290)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
II.2.4. Beschrijving
A18 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 218-498219

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: THV Stadsbader NV – Willemen Infra NV,BE-8530 Harelbeke
NUTS-code: BE254
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]