Mrmp-a/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie “aviation Sys

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/11/2020

DETAIL

Mrmp-a/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie “aviation Sys | Verkoop van vliegtuigen Embraer ERJ 135 (02EA) en ERJ 145 (02EA) van de Belgische Defensie.
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-A/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie “Aviation Systems” Ondersectie Programmas
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Lahy Bruno Arthur
Tel: +32 24416330 E-mail: bruno.lahy@mil.be
Internet adres(sen):
https://www.mil.be/

AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verkoop van vliegtuigen Embraer ERJ 135 (02EA) en ERJ 145 (02EA) van de Belgische Defensie.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Verkoop van de vliegtuigen Embraer ERJ 135 (02EA) en ERJ 145 (02EA) van de Belgische Defensie.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Laagste prijs.

AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr MRMP-A/P-17AP006/B. Perceel 1: Verkoop Embraer ERJ145 (1EA)
V.1. Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht: 19/12/2019
V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen: 3
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
Regourd Aviation SAS
75008 FR Parijs

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/11/2020

Scroll to Top