Nationale Bank Van België

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 06/04/2019

DETAIL

Nationale Bank Van België | Onderhoud en aankoop buiten- en binnenbeplanting
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale Bank van België
Postadres: de Berlaimontlaan 14,BE-1000 Brussel
Tel: +32 22215090
E-mail: ca@nbb.be
Internetadres(sen): www.nbb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338143

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud en aankoop buiten- en binnenbeplanting 
Referentienummer: NBB-ORDGCC-2C5019C06D4811E884EE0050568E52B8-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03451000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhoud en aankoop buiten- en binnenbeplanting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
202742.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Onderhoud en aankoop buitenbeplanting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud en aankoop buitenbeplanting 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Onderhoud en aankoop binnenbeplanting 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud en aankoop binnenbeplanting 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Onderhoud en aankoop buitenbeplanting

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Brankaer,BE-1560 Hoeilaart
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Onderhoud en aankoop binnenbeplanting

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Aquarella,BE-9070 Destelbergen
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]