Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 23/03/2023

DETAIL

Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht | IT Network & Security Services
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres :  Belliardstraat 25-33, BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 2384957
E-mail:   tom.debekker@nationale-loterij.be
Internetadres(sen):   www.loterie-nationale.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476811

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
IT Network & Security Services  
Referentienummer:   LN-FIN/PRO/2021/36-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft tot doel om na een procedure in twee fasen een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener.
De Loterij is op zoek naar een partner voor haar “IT Netwerk Diensten met de daarbij horende beveiliging” (IT Network & Security Services).
Zie bijgevoegde documenten. Te downloaden via de website e-procurement:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440259
De eventuele vragen/antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd en ter beschikking gesteld worden op diezelfde website.
Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.
Wegens het vertrouwelijk karakter van de informatie in de opdrachtdocumenten van fase 2, worden deze documenten in fase 1 niet ter beschikking gesteld. Om een gelijke behandeling van de kandidaten te garanderen worden tijdens de 1ste fase de opdrachtdocumenten van fase 2 bij een gerechtsdeurwaarder of notaris gedeponeerd.
Contactpersoon: tom.debekker@nationale-loterij.be
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
30000000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft tot doel om na een procedure in twee fasen een overeenkomst te sluiten met één dienstverlener.   De Loterij is op zoek naar een partner voor haar “IT Netwerk Diensten met de daarbij horende beveiliging” (IT Network & Security Services).   Zie bijgevoegde documenten. Te downloaden via de website e-procurement:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440259   De eventuele vragen/antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd en ter beschikking gesteld worden op diezelfde website.   Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.   Wegens het vertrouwelijk karakter van de informatie in de opdrachtdocumenten van fase 2, worden deze documenten in fase 1 niet ter beschikking gesteld. Om een gelijke behandeling van de kandidaten te garanderen worden tijdens de 1ste fase de opdrachtdocumenten van fase 2 bij een gerechtsdeurwaarder of notaris gedeponeerd.   Contactpersoon: tom.debekker@nationale-loterij.be  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 057-149625

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-03-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Proximus NV van publiek recht
Postadres:   Koning Albert II laan 27, BE- 1030  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bijgevoegde documenten. Te downloaden via de website e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440259De eventuele vragen/antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd en ter beschikking gesteld worden op diezelfde website.Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.Contactpersoon: tom.debekker@nationale-loterij.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.conseil-etat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.conseil-etat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.conseil-etat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-21

Scroll to Top