Nmbs-procurement

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 28/05/2023

DETAIL

Nmbs-procurement | CS5-0003028658 - De schoonmaak van de gebouwen en stations in de districten NOORD en ZUID (regelmatig, eenmalig en specifiek)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS-Procurement
Postadres :  Hallepoortlaan 40, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Veronique Mommens
E-mail:   veronique.mommens@belgiantrain.be
Internetadres(sen):   https://www.belgiantrain.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483430

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
CS5-0003028658 – De schoonmaak van de gebouwen en stations in de districten NOORD en ZUID (regelmatig, eenmalig en specifiek)  
Referentienummer:   SNCB-CS-CS5-0003028658-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90911000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst tegen prijslijst voor het schoonmaken (regelmatig, eenmalig en specifiek) van verschillende stations en dienstgebouwen van NMBS in België. Deze opdracht is verdeeld in twee percelen: het district NOORD (perceel 1) en het district ZUID (perceel 2). De percelen kunnen afzonderlijk worden gegund.
De opdracht heeft een maximale looptijd van 8 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
114785030.88  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Noord  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
De schoonmaak van de gebouwen en stations in de district NOORD (regelmatig, eenmalig en specifiek)  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Zuid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE3
II.2.4. Beschrijving
De schoonmaak van de gebouwen en stations in de district ZUID (regelmatig, eenmalig en specifiek)  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 248-658152

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-04-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ISS Facility Services, BE- 1000  Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349842
E-mail:   info@conseildetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349842
E-mail:   info@conseildetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349842
E-mail:   info@conseildetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-26