North Sea Port Flanders Nv Van Publiek Recht

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

North Sea Port Flanders Nv Van Publiek Recht | Leveren van bovengrondse afvalcontainers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  North Sea Port Flanders nv van publiek recht
Postadres :  John Kennedylaan 32 – Haven 3000A, BE- 9042  Gent
Contactpersoon:  De heer Mark Van den Bosch
Tel:   +32 92510550
Fax:   +32 92515406
E-mail:   mark.vandenbosch@northseaport.com
Internetadres(sen):   www.northseaport.com  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van bovengrondse afvalcontainers  
Referentienummer:   2022-010
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34928480
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Havengebied North Sea Port
II.2.4. Beschrijving
In het havengebied zal er op een 8-tal locaties zowel in Nederland als in België een afvalstraatje ingericht worden elk bestaande uit 4 volledig afgesloten metalen containers (restafval, PMD, papier en glas). Deze zijn bedoeld voor de binnenvaartschippers. Deze afvalstraten moeten voorzien zijn van een toegangscontrolesysteem zodat deze enkel door geregistreerde gebruikers kunnen geopend worden.   Naast deze afvalstraten worden er ook containers voorzien ter hoogte van vrachtwagenparkings, deze hebben als doelgroep de vrachtwagenbestuurders die hun restafval (geen bedrijfsafval) hierin kunnen deponeren. Deze containers zullen niet voorzien worden van een toegangssysteem.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Leveren van bovengrondse afvalcontainers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-05-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-30