Opdrachthoudende Vereniging Voor Huisvuilverwerking Midden-waasland Cvba

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Opdrachthoudende Vereniging Voor Huisvuilverwerking Midden-waasland Cvba | Verwerking van houtafval afkomstig van de recyclageparken van MIWA en IBOGEM
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland cvba
Postadres :  Vlyminckshoek 12, BE- 9100  Sint-Niklaas
Contactpersoon:  An Vijt
Tel:   +32 037806861
E-mail:   an.vijt@miwa.be
Internetadres(sen):   http://www.miwa.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454342

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verwerking van houtafval afkomstig van de recyclageparken van MIWA en IBOGEM  
Referentienummer:   MIWA-MIWA-Hout2022/001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Verwerking van houtafval afkomstig van de recyclageparken van MIWA en IBOGEM
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
0.01  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Verwerking van houtafval afkomstig van de recyclageparken van MIWA  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
II.2.4. Beschrijving
Verwerking van houtafval afkomstig van de recyclageparken van MIWA  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Verwerking van houtafval afkomstig van de recyclageparken van IBOGEM  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
II.2.4. Beschrijving
Verwerking van houtafval afkomstig van de recyclageparken van IBOGEM  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Verwerking houtafval afkomstig van de recyclagerparken van MIWA

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Stuer Containerdienst NV, BE- 9150  Kruibeke
NUTS-code:   BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Verwerking houtafval afkomstig van de recyclageparken van IBOGEM

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Stuer Containerdienst NV , BE- 9150  Kruibeke
NUTS-code:   BE236
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]