Opgroeien Regie

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 24/09/2022

DETAIL

Opgroeien Regie | Raamcontract uitrusting voor uitvoeren oogscreening
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Opgroeien regie
Postadres :  Hallepoortlaan 27, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  De heer Walter Hooft
Tel:   +32 25331419
Fax:   +32 25341382
E-mail:   walter.hooft@opgroeien.be
Internetadres(sen):   www.opgroeien.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract uitrusting voor uitvoeren oogscreening  
Referentienummer:   OOG-2022-010
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Opgroeien regie, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Kind en Gezin (merknaam waaronder Opgroeien regie zijn dienstverlening aan de gezinnen aanbiedt) voert binnen zijn preventieve opdracht screenings uit om risicofactoren voor het ontstaan van amblyopie (lui oog) op te sporen.   De screening gebeurt op een vaste locatie van Kind en Gezin en met een screeningstoestel verbonden met de notebook van de regioverpleegkundige, waarbij de toepassing geïnstalleerd is op de notebook.Het toestel detecteert automatisch het risico op afwijking (via ingestelde criteria). De resultaten worden opgeslagen in het dossier van het kind en zo nodig wordt automatisch een verwijsbrief aangemaakt voor verdere opvolging bij de oogarts.   De opstart is voorzien voor januari 2023, tegen deze datum moet de screeningstoepassing beschikken over een erkenning voor gebruik in de Europese Unie.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 138-394050

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Raamcontract uitrusting voor uitvoeren oogscreening

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Verhaalinstanties Overheidsopdrachten zoals bepaald in Art. 24 [Wet 17/06/2013].Bij schorsing wordt de aanbestedende overheid op de hoogte gebracht.,  BE  nvt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Verhaalinstanties Overheidsopdrachten zoals bepaald in Art. 24 [Wet 17/06/2013].Bij schorsing wordt de aanbestedende overheid op de hoogte gebracht.,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]