Regie Der Gebouwen – Directie Elektriciteit

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Directie Elektriciteit | Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties (7 percelen)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Directie Elektriciteit
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 bus 2, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Alexandro Mascia
Tel:   +32 499373203
E-mail:   alexandro.mascia@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.regiedergebouwen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454201

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties (7 percelen)  
Referentienummer:   RDGB – ELEC-2021-232318-96E-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71631400
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties (7 percelen)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
124032.40  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Brussel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Wallonië Regio West  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE31, BE32
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Wallonië Regio Zuid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE35, BE34
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Wallonië Regio Oost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE33
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Vlaanderen Regio West  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23, BE25
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Vlaanderen Regio Noord  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Vlaanderen Regio Oost  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22, BE24
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor de keuring van hoogspanningsinstallaties  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 026-066591

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Brussel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTI vzw, BE  Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Wallonië Regio West

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTI vzw, BE  Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Wallonië Regio Zuid

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTI vzw, BE  Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  Wallonië Regio Oost

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTI vzw, BE  Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5:  Vlaanderen Regio West

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTI vzw, BE  Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   6:  Vlaanderen Regio Noord

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTI vzw, BE  Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   7:  Vlaanderen Regio Oost

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-06-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BTI vzw, BE  Sint-Denijs-Westrem
NUTS-code:   BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op:- voor de niet geselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing;- voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd;- voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen – Juridische Afdeling
Gulden Vlieslaan 87 bus 2,  BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 25416973
E-mail:   juridischedienst@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen):   http://www.regiedergebouwen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]