Overheidsopdracht

Retie

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/06/2020

DETAIL

Retie | Inzetten van doelgroepwerknemers in natuur- en bosbeheer en landschapszorg
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Retie
Postadres: Markt 1,BE-2470 Retie
Contactpersoon: Sofie Van Langendonck
E-mail: sofie.van.langendonck@retie.be
Internetadres(sen): http://retie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377172

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inzetten van doelgroepwerknemers in natuur- en bosbeheer en landschapszorg 
Referentienummer: Retie-PPP08T-792/0002/TD/SVL/20-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Retie
II.2.4. Beschrijving
INZETTEN VAN DOELGROEPWERKNEMERS IN NATUUR- EN BOSBEHEER EN LANDSCHAPSZORG 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 103-248673

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top