Rijksinstituut Voor De Sociale Verzekeringen Der Zelfstandigen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Rijksinstituut Voor De Sociale Verzekeringen Der Zelfstandigen | Openbare procedure voor het implementeren van een learning tech ecosystem (waaronder LMS- en LXP-modaliteiten)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Postadres :  Willebroekkaai 35, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25464435
E-mail:   maillog@rsvz-inasti.fgov.be
Internetadres(sen):   http://www.rsvz-inasti.fgov.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454153

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor het implementeren van een learning tech ecosystem (waaronder LMS- en LXP-modaliteiten)  
Referentienummer:   RSVZ-INASTI-2020-105-cch-sd-a-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht heeft als voorwerp het implementeren van een learning tech ecosystem (waaronder LMS- en LXP-modaliteiten) voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
329950.51  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
(zie lastenboek)  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 060-157133

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Bechtle Group BE Public nv
Postadres:   Knooppunt 6, BE- 3910  Pelt
NUTS-code:   BE225
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraaat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top