Sck Cen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Sck Cen | Call for tender: Delivery and installation of 2 centrifugal extraction systems
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SCKCEN
Postadres: Boeretang 200,,BE-2400 Mol
Contactpersoon: annelies dirkx
Tel: +32 473590240
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338599

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
tender: levering en installatie van 2 centrifugal extraction systemen 
Referentienummer: SCKCEN-2019-034-AD-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering en installatie van 2 centrifugal extraction systemen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: MOL
II.2.4. Beschrijving
levering en installatie van 2 centrifuge en extractie systemen 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
SCKCEN
Boeretang 200, BE-2400 MOL
Tel: +32 14332970
Fax: +32 14313765
E-mail: annelies.dirkx@extern.sckcen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]