Sint-dimpna Ziekenhuis Geel

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Sint-dimpna Ziekenhuis Geel | RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN CONTRASTMIDDELEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel
Postadres :  JB Stessensstraat 2,, BE- 2440  Geel
Contactpersoon:  Bavo Vanderfeesten
Tel:   +32 014577238
E-mail:   bavo.vanderfeesten@ziekenhuisgeel.be
Internetadres(sen):   www.ziekenhuisgeel.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453596

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN CONTRASTMIDDELEN  
Referentienummer:   AZ Sint-Dimpna-2021/64-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33696800
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN CONTRASTMIDDELEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1273627.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Jodium-houdende laagosmolaire contrastmiddelen met =<300 mg/ml jood  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Jodium-houdende laagosmolaire contrastmiddelen met 350 mg/ml jood  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Jodium-houdend laagosmolair contrastmiddel met 400 mg/ml jood  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Paramagnetische niet ionische contraststof met macrocyclische structuur (low risk) voor MRI 0,5 mmol/ml  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Paramagnetische niet ionische contraststof met macrocyclische structuur (low risk) voor MRI 1 mmol/ml  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Paramagnetische ionische contraststof met macrocyclische structuur (low risk) voor MRI 0,5 mmol/ml  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Paramagnetische ionische contraststof met macrocyclische structuur (low risk) voor MRI 0,25 mmol/ml  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   8

II.2.1. Benaming
Paramagnetische lineaire contraststof specifiek voor leveronderzoeken (medium risk) voor MRI 0,5 mmol/ml  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   9

II.2.1. Benaming
Hoogosmolaire ionische contrastmiddelen gastro  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

Lot   10

II.2.1. Benaming
Contrastmiddel voor echo-cardiografie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
II.2.4. Beschrijving
Levering contrastvloeistoffen  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 199-518657

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  “Jodium-houdende laagosmolaire contrastmiddelen met =<300 mg/ml jood”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BAYER NV
Postadres:   J.E. Mommaertslaan 14, BE- 1831  diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BRACCO IMAGING EUROPE SETR
Postadres:   Strawinskylaan 3051, BE- 1300  wavre
NUTS-code:   BE310
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Jodium-houdende laagosmolaire contrastmiddelen met 350 mg/ml jood

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BRACCO IMAGING EUROPE SETR
Postadres:   Strawinskylaan 3051, BE- 1300  wavre
NUTS-code:   BE310
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   GUERBET SA
Postadres:   Gemeenschappenlaan 110, BE- 1200  brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  “Jodium-houdend laagosmolair contrastmiddel met 400 mg/ml jood”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BRACCO IMAGING EUROPE SETR
Postadres:   Strawinskylaan 3051, BE- 1300  wavre
NUTS-code:   BE310
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4:  “Paramagnetische niet ionische contraststof met macrocyclische structuur (low risk) voor MRI 0,5 mmol/ml”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BRACCO IMAGING EUROPE SETR
Postadres:   Strawinskylaan 3051, BE- 1300  wavre
NUTS-code:   BE310
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5:  “Paramagnetische niet ionische contraststof met macrocyclische structuur (low risk) voor MRI 1 mmol/ml”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BAYER NV
Postadres:   J.E. Mommaertslaan 14, BE- 1831  diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   6:  “Paramagnetische ionische contraststof met macrocyclische structuur (low risk) voor MRI 0,5 mmol/ml”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   GUERBET SA
Postadres:   Gemeenschappenlaan 110, BE- 1200  brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   7:  “Paramagnetische ionische contraststof met lineaire structuur (low risk) voor MRI 0,25 mmol/ml”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BAYER NV
Postadres:   J.E. Mommaertslaan 14, BE- 1831  diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   8:  “Paramagnetische lineaire contraststof specifiek voor leveronderzoeken (medium risk) voor MRI 0,5 mmol/ml”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BRACCO IMAGING EUROPE SETR
Postadres:   Strawinskylaan 3051, BE- 1300  wavre
NUTS-code:   BE310
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   10:  “Contrastmiddel voor echo-cardiografie”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-15

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   GE HEALTHCARE bvba
Postadres:   Kouterveldstraat 20, BE- 1831  diegem
NUTS-code:   BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Turnhout
Kasteelplein 1,  BE- 2300  Turnhout

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]