Overheidsopdracht

Sint-gillis

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 15/01/2020

DETAIL

Sint-gillis | Opdracht van projectontwerper met betrekking tot de inrichting en renovatie van de gebouwen van het Lycée Intégral Roger Lallemand
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Gillis
Postadres: Van Meenenplein, 39,BE-1060 Sint-Gillis
Tel: +32 25361-779
E-mail: llorthioir@stgilles.brussels
Internetadres(sen): https://stgilles.brussels/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363675

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht van projectontwerper met betrekking tot de inrichting en renovatie van de gebouwen van het Lycée Intégral Roger Lallemand 
Referentienummer: Saint-Gilles-2019_extra_4_attribution-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Volledige opdracht van projectontwerper betreffende de uitvoering van het bij het bestek gevoegde
programma
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Overwinningstraat 126 – 1060 Sint-Gillis
II.2.4. Beschrijving
Volledige Opdracht tot projectontwerper 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 099-240178

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Opdracht van projectontwerper met betrekking tot de inrichting en renovatie van de gebouwen van het Lycée Intégral Roger Lallemand

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-01-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Atelier 229 SPRL
Nationaal identificatienummer: BE0883752449,BE-1050 Brussel
E-mail: info@a229.be
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top