Sint-jans-molenbeek

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Sint-jans-molenbeek | Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de grondige renovatie en de volledige herinrichting van het kantoorgebouw alsook de bouw van een uitbreiding van dit gebouw op de loods van het binnenterrein van de huizenblokken gelegen Opzichterstraat 63-65 30 te Sint-Jans-Molenbeek
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Jans-Molenbeek
Postadres :  Graaf van Vlaanderenstraat, 20, BE- 1080  Brussel
Contactpersoon:  Marijke Aelbrecht
Tel:   +32 26007413
E-mail:   alorusso@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen):   http://molenbeek.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454813

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de grondige renovatie en de volledige herinrichting van het kantoorgebouw alsook de bouw van een uitbreiding van dit gebouw op de loods van het binnenterrein van de huizenblokken gelegen Opzichterstraat 63-65 30 te Sint-Jans-Molenbeek  
Referentienummer:   Molenbeek-Saint-Jean (3p)-DIDU-INT0063_003-CDC21.001-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de grondige renovatie en de volledige herinrichting van het kantoorgebouw alsook de bouw van een uitbreiding van dit gebouw op de loods van het binnenterrein van de huizenblokken gelegen Opzichterstraat 63-65 30 te Sint-Jans-Molenbeek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
310500.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de grondige renovatie en de volledige herinrichting van het kantoorgebouw alsook de bouw van een uitbreiding van dit gebouw op de loods van het binnenterrein van de huizenblokken gelegen Opzichterstraat 63-65 30 te Sint-Jans-Molenbeek   + zie Bijlage ‘Document van de kandidatuur (UEA) – Eerste fase van de procedure’ (+ bestek voor de 2de fase van de procedure)  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-01-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Postadres:   Graaf van Vlaanderenstraat, 20, BE- 1080  Brussel
Tel:   +32 26007413
E-mail:   alorusso@molenbeek.irisnet.be
NUTS-code:   BE100
Internetadres:   www.molenbeek.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaat die wenst deel te nemen aan deze opdracht moet het formulier voor de aanvraag tot deelneming, dat bij dezeaankondiging van de opdracht is gevoegd, of een overeenkomstig document dat dezelfde informatie bevat, gebruiken. Ditformulier moet zorgvuldig worden ingevuld door de kandidaat of, in geval van een groepering zonder rechtspersoonlijkheid,door ieder lid van de groepering.Overeenkomstig artikel 43, §1 van het Koninklijk Besluit plaatsing van 18 april 2017 moet het in artikel 42 bedoeldeindieningsrapport ondertekend worden door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
niet van toepassing,  BE  NVT

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat, 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]