Overheidsopdracht

Stad Brugge

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 29/11/2019

DETAIL

Stad Brugge | Aanstelling multidisciplinair ontwerpteam "Stadsrepubliek"
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Elise Verbeke
Tel: +32 50448529
Fax: +32 50344261
E-mail: elise.verbeke@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling multidisciplinair ontwerpteam “Stadsrepubliek” 
Referentienummer: 1825
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71240000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
390283.02 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Openbare Bibliotheek, Kuiperstraat 3 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Opmaken Stedenbouwkundig Deelplan Stadskwartier Steenstraat 1.1 én verbouwen van de Biekorf (bibliotheek & cultuurcentrum) met een centrale lees- en cultuurcafé met  bijzondere aandacht voor innovatie, energiebesparing en duurzaamheid. Concreet: opmaken van een stedenbouwkundig deelplan + uitvoeren van een volledige studie/ontwerpopdracht met leiding en controle op de werken 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 206-470628

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstelling multidisciplinair ontwerpteam “Stadsrepubliek”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: DERTIEN 12 ARCHITECTUURATELIER’ BV NV
Postadres: Sint-Katarinastraat 117,BE-8310 Assebroek
Tel: +32 50334395
Fax: +32 50334395
E-mail: peter@dertien12.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.dertien12.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349996
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-27

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top