Stad Gent

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Stad Gent | Levering van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Gent
Postadres :  Botermarkt 1, BE- 9000  Gent
Tel:   +32 92667780
Fax:   +32 92667379
E-mail:   overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen):   www.gent.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III  
Referentienummer:   TDW/2021/110
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44212227
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
324934.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Depot Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen, Proeftuinstraat 45 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Levering van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 006-010953

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Levering van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-08-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   VVS NV
Postadres:   Veldstraat 107, BE- 3500  Hasselt
Tel:   +32 11273583
Fax:   +32 11284674
E-mail:   straatmeubilair@vvsnv.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Opgelet!Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen aan favorieten’ en de functie ‘messaging’ te activeren.U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.UITVOERINGSTERMJN :De uitvoeringstermijn voor de opdracht bedraagt één jaar, met de mogelijkheid om drie keer met één jaar te verlengenDe uitvoering van de opdracht gebeurt gespreid over verschillende bestellingen (deelopdrachten) in functie van de noodwendigheid van de opdrachtgever.LEVERINGSTERMIJN :De leveringstermijn per bestelling (deelopdracht) bedraagt 30 kalenderdagen met uitzondering van de eerste gegarandeerde deelopdracht van de basisopdracht waarvoor de leveringstermijn 60 kalenderdagen bedraagt.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]