Stad Hamont-achel

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Stad Hamont-achel | Opmaak van een gezamenlijk natuurbeheerplan "Hamont-Achel"
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hamont-Achel
Postadres :  Stad 40, BE- 3930  Hamont-Achel
Contactpersoon:  Mevrouw Wendy Zengers
Tel:   +32 11510500
Fax:   +32 11447237
E-mail:   aankoopdienst@hamont-achel.be
Internetadres(sen):   www.hamont-achel.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opmaak van een gezamenlijk natuurbeheerplan “Hamont-Achel”  
Referentienummer:   2021047
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
59170.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stadhuis, Stad 40 te 3930 Hamont-Achel
II.2.4. Beschrijving
Het aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor natuurgebieden van de stad Hamont-Achel.   Op 12-1-2021 is het CBS principieel akkoord gegaan met de omzetting uitgebreid bosbeheerplan Hamont-Achel in natuurbeheerplan.   In 2004 heeft de stad Hamont-Achel samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Bosgroep Noord-Limburg vzw als vertegenwoordigers van een 20-tal privé-eigenaars, waaronder de KU Leuven besloten om een uitgebreid gezamenlijk bosbeheerplan volgens de criteria duurzaam bosbeheer op te stellen. Dit bosbeheerplan werd in mei 2007 goedgekeurd en wordt sindsdien uitgevoerd. De partners hebben hun visies, doelstellingen en beheer op elkaar afgestemd. Niet elke deelnemer diende alle doelstellingen op zijn terrein te behalen, maar alle doelstellingen werden voor het gehele oppervlak samen een haalbare kaart. Verder werd ook het FSC-label voor de bossen aangevraagd via het groepscertificaat van ANB.   Sinds 28 oktober 2017 wordt voor het opmaken van nieuwe beheerplannen de regelgeving voor het nieuwe natuurbeheerplan toegepast. Voor bosbeheerplannen die voor 28 oktober 2017 werden opgemaakt, is er een overgangsregeling om deze oude bosbeheerplannen om te zetten naar natuurbeheerplannen. Tijdens het overleg dd. 27 november 2020 tussen de Bosgroep, de KU Leuven, ANB en de stad werd besproken hoe de omzetting van het bosbeheerplan naar een natuurbeheerplan kan aangepakt worden. Uit het overleg blijkt dat ons gezamenlijk doel is het bekomen van een integratie van de bestaande beheerplannen in Hamont-Achel, een actualisatie van het huidige beheerplan in een nieuw gezamenlijk natuurbeheerplan in overleg met ANB via een open en transparant proces met garanties voor aandacht voor alle bosecosysteemdiensten. We willen blijven samenwerken en dit partnership start in 2021 met de opmaak van een gezamenlijke verkenningsnota als start van een proces voor het opmaken van een nieuw gezamenlijk natuurbeheerplan. De bedoeling is om na oktober 2023, wanneer het bosbeheerplan niet meer geldig zal zijn, over een natuurbeheerplan te kunnen beschikken dat verder gaat dan enkel de bossen en dat dan een geldigheidsduur heeft van 24 jaar. In tussentijd blijven de bestaande bosbeheerplannen doorlopen tot er een nieuw natuurbeheerplan is opgemaakt.   Een natuurbeheerplan bestaat uit 5 delen (Verkenning, inventaris, beheerdoelstellingen, beheermaatregelen en opvolging). De stuurgroep (stad Hamont-Achel, Bosgroep Limburg, KU Leuven, Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Lage Kempen) heeft het eerste deel, de verkenning zelf opgemaakt. Het bepalen van de visie en waar we naartoe willen, kan een studiebureau immers niet in onze plaats doen. De verkenning is ondertussen ingediend bij ANB. Bij goedkeuring door ANB dienen de delen 2-5 opgemaakt te worden en daarvoor wenst de stuurgroep een studiebureau in te schakelen omdat die expertise niet of onvoldoende aanwezig is bij de leden van de stuurgroep.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Opmaak van een gezamenlijk natuurbeheerplan “Hamont-Achel”

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Mieco-effect bvba
Postadres:   Vroentestraat 12, BE- 3290  Diest
Tel:   +32 473735677
E-mail:   info@miecoeffect.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]