Stad Hamont-achel

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Stad Hamont-achel | Aankoop pekelinstallatie en 2 pekelsproeiers
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hamont-Achel
Postadres :  Stad 40, BE- 3930  Hamont-Achel
Contactpersoon:  Mevrouw Wendy Zengers
Tel:   +32 11510500
Fax:   +32 11447237
E-mail:   aankoopdienst@hamont-achel.be
Internetadres(sen):   www.hamont-achel.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop pekelinstallatie en 2 pekelsproeiers  
Referentienummer:   2021041
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34144420
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 1 : Aankoop pekelinstallatie + jaarlijks onderhoud voor de maximale periode van 4 jaar
Perceel 2 : Aankoop 2 pekelsproeiers + jaarlijks onderhoud voor de maximale periode van 4 jaar
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
193998.87  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Aankoop en onderhoud van een pekelinstallatie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stadswerf, Middenweg 5 te 3930 Hamont-Achel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Aankoop en onderhoud van 2 pekelsproeiers  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stadswerf, Middenweg 5 te 3930 Hamont-Achel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Aankoop en onderhoud van een pekelinstallatie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-04-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Seevens Piet
Postadres:   Ondernemersstraat 2, BE- 3930  Hamont-Achel
Tel:   +32 11446176
E-mail:   info@seevens.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Aankoop en onderhoud van 2 pekelsproeiers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-03-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Vitt Service
Postadres:   Tereik 90, BE- 2990  Wuustwezel
Tel:   +32 477654771
E-mail:   info@winterdienst.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]