Stad Ieper

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Stad Ieper | Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers en nevenverzekerden van de gemeenten van het Westhoekoverleg, 2023-2026
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Ieper
Postadres :  Ter Waarde 1, BE- 8900  Ieper
Contactpersoon:  De heer Ronny Larnou
Tel:   +32 57451817
E-mail:   overheidsopdrachten@ieper.be
Internetadres(sen):   www.ieper.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers en nevenverzekerden van de gemeenten van het Westhoekoverleg, 2023-2026  
Referentienummer:   TD/2021/16
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66512200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2746404.24  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse besturen van de Westhoekgemeenten
II.2.4. Beschrijving
In het kader van de omzendbrief BA 2000/14, aangevuld door de omzendbrief BA 2000/03 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden bieden de betrokken steden, gemeenten en OCMW’s op heden gratis een hospitalisatieverzekering aan aan haar personeelsleden (hierna genoemd de hoofdverzekerden). Een overzicht van het aantal aangeslotenen per bestuur kan gevonden in de bijlagen van dit bestek.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 070-185238

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Afsluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor medewerkers en nevenverzekerden van de gemeenten van het Westhoekoverleg, 2023-2026

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Axa Belgium nv
Postadres:   Troonplein 1, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 32865143
Fax:   +32 476927472
E-mail:   peter.verleysen@axa.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]