Overheidsopdracht

Stad Lokeren

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 14/03/2020

DETAIL

Stad Lokeren | Aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van de riolering en de wegenis in de Naastveldstraat, Kongostraat en Sint-Jozefstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Lokeren
Postadres: Groentemarkt 1,BE-9160 Lokeren
Contactpersoon: Centrale Aankoopdienst
Tel: +32 93423017
Fax: +32 93423019
E-mail: cad@lokeren.be
Internetadres(sen): www.lokeren.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van de riolering en de wegenis in de Naastveldstraat, Kongostraat en Sint-Jozefstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein 
Referentienummer: PRIOR 2014-8/P2014/8/01(deel 2020)(INFRA 2019/024)
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71320000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
305785.12 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Lokeren
II.2.4. Beschrijving
Het wegdek van de Naastveldstraat, Kongostraat en Sint-Jozefstraat bevindt zich niet overal in even goede staat. Bovendien ligt in een groot deel van de Naastveldstraat, Kongostraat en Sint-Jozefstraat nog steeds geen riolering: de woningen wateren af naar (al dan niet ingebuisde) grachten waardoor de afwatering absoluut niet optimaal is met verontreiniging in de grachten en waterlopen tot gevolg. In functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, is het immers noodzakelijk dat de stad investeert in de aanleg van rioleringen met als doel de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan. De stad plant dan ook de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel (incl. afkoppelingen op particulier domein) en de bijhorende wegeniswerken in de Naastveldstraat, Kongostraat en Sint-Jozefstraat. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 187-455227

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Aanstelling van een ontwerper voor de renovatie van de riolering en de wegenis in de Naastveldstraat, Kongostraat en Sint-Jozefstraat en aanstelling van een afkoppelingsdeskundige voor de optimale afkoppelingen op particulier domein

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-03-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Evolta
Postadres: Koningsstraat 270,BE-1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel: +32 22172797
Fax: +32 22172713
E-mail: info@evolta.be
NUTS-code: BE
Internetadres: http://www.mebumar.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State-Griffie
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-12

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.

Scroll to Top