Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 09/04/2019

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding | Levering lifeboat en DAVIT systeem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Elke Van Ossel
Tel: +32 25060457
E-mail: elke.vanossel@vdab.be
Internetadres(sen): www.vdab.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering lifeboat en DAVIT systeem – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/017/INK/CC/EVO
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213341
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de leveringen én installatie van:
1x Lifeboat met Davit
1x Rigid Rescue boat met Davit
1x Hydraulic pivoting A-frame davit voor bestaande Stinger 630 Jet FRB.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Lifeboat met Davit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Competentiecentrum Zeebrugge, L. Blondeellaan 9 te 8380 Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Rigid Rescue boat met Davit 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Competentiecentrum Zeebrugge, L. Blondeellaan 9 te 8380 Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Hydraulic pivoting A-frame davit voor bestaande Stinger 630 Jet FRB 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Competentiecentrum Zeebrugge, L. Blondeellaan 9 te 8380 Zeebrugge
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Lifeboat met Davit

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 2: Rigid Rescue boat met Davit

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

Lot 3: Hydraulic pivoting A-frame davit voor bestaande Stinger 630 Jet FRB

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09