Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding | Levering van ingerichte bakwagen "Innovative car(e)" als mobiele belevingsruimte ter promotie van de zorgsector - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Elke Van Ossel
Tel:   +32 25060457
E-mail:   elke.vanossel@vdab.be
Internetadres(sen):   www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van ingerichte bakwagen “Innovative car(e)” als mobiele belevingsruimte ter promotie van de zorgsector – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022/463/INK/CC/EVO
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34136200
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   ANTWERPEN – COPERNICUSLAAN 3, COPERNICUSLAAN 3 te 2018 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 001-000000

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Levering van ingerichte bakwagen “Innovative car(e)” als mobiele belevingsruimte ter promotie van de zorgsector

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26