Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding | Raamovereenkomst voor de levering van mobiele opleidingsstanden voor elektriciteit
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  De heer Jean-Pierre Vandecandelaere
Tel:   +32 25061511
E-mail:   jeanpierre.vandecandelaere@vdab.be
Internetadres(sen):   www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van mobiele opleidingsstanden voor elektriciteit  
Referentienummer:   2022/475/INK/CC/EVO
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
494000.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
ELEKTRICITEIT – Dubbelzijdige mobiele opleidingsstanden ZLVS met bijhorende didactische panelen en flightcases voor de panelen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

Lot   2

II.2.1. Benaming
ELEKTRICITEIT – Dubbelzijdige mobiele opleidingsstanden LS met bijhorende didactische panelen en flightcases voor de panelen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

Lot   3

II.2.1. Benaming
ELEKTRICITEIT – Dubbelzijdige mobiele opleidingsstanden PLC  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie bestek  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 099-273536

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  ELEKTRICITEIT – Dubbelzijdige mobiele opleidingsstanden ZLVS met bijhorende didactische panelen en flightcases voor de panelen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Innovative Building Systems BV (IBS)
Postadres:   Wervikstraat 116, BE- 8940  Wervik
E-mail:   olivier@ibs-profiles.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  ELEKTRICITEIT – Dubbelzijdige mobiele opleidingsstanden LS met bijhorende didactische panelen en flightcases voor de panelen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Innovative Building Systems BV (IBS)
Postadres:   Wervikstraat 116, BE- 8940  Wervik
E-mail:   olivier@ibs-profiles.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  ELEKTRICITEIT – Dubbelzijdige mobiele opleidingsstanden PLC

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Innovative Building Systems BV (IBS)
Postadres:   Wervikstraat 116, BE- 8940  Wervik
E-mail:   olivier@ibs-profiles.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

Scroll to Top