Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 24/09/2022

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding | Raamovereenkomst voor onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Elke Van Ossel
Tel:   +32 25060457
E-mail:   elke.vanossel@vdab.be
Internetadres(sen):   www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen  
Referentienummer:   2022/461/INK/CC/EVO
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50530000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
80196.13  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Linde  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Still  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Jungheinrich  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Toyota en BT  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Atlet  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Hyster  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Komatsu  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Locaties verspreid over het Vlaamse landsgedeelte en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 099-274516

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Linde

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   2:  Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Still

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   STILL NV
Postadres:   Vosveld 9, BE- 2110  Wijnegem
Tel:   +32 33262160
Fax:   +32 33262142
E-mail:   andre.ledoux@still.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   http://www.still.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Jungheinrich

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   4:  Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Toyota en BT

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   5:  Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Atlet

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   6:  Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Hyster

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   7:  Onderhoud en reparatie van heftrucks en interne transportmiddelen van het merk Komatsu

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]