Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap | RAAMOVEREENKOMST MET ÉÉN ONDERNEMER VOOR EEN DIGITAAL HANDTEKENPLATFORM
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Greet Droogmans
Tel:   +32 478781770
E-mail:   greet.droogmans@vdab.be
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458546

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST MET ÉÉN ONDERNEMER VOOR EEN DIGITAAL HANDTEKENPLATFORM  
Referentienummer:   VDAB Dienst Inkoop-2021/386-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst met één ondernemer voor de aanschaf, modulering, configuratie, implementatie, documentatie, training, nazorg, correctief en evolutief onderhoud van een digitaal handtekenplatform.
Verschillende afdelingen en diensten van VDAB zullen deze dienst gebruiken, zowel in een B2B als in een B2C context.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
817000.00  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   VDAB, Brussel
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst met één ondernemer voor de aanschaf, modulering, configuratie, implementatie, documentatie, training, nazorg, correctief en evolutief onderhoud van een digitaal handtekenplatform.   Verschillende afdelingen en diensten van VDAB zullen deze dienst gebruiken, zowel in een B2B als in een B2C context.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 042-109182

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-09-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Connective NV, BE  Antwerpen
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349900
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]