Overheidsopdracht

Vlaamse Landmaatschappij

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 04/01/2020

DETAIL

Vlaamse Landmaatschappij | STUDIEOPDRACHT DEMONSTRATIEMAATREGELEN WATER-LAND-SCHAP
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Landmaatschappij
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Bruno Fernagut
Tel: +32 25437240
E-mail: bruno.fernagut@vlm.be
Internetadres(sen): http://www.vlm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363079

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STUDIEOPDRACHT DEMONSTRATIEMAATREGELEN WATER-LAND-SCHAP 
Referentienummer: VLM-APR/2019/1-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Een studie laten opmaken die de eerste drie jaar van het project Water-Land-Schap zal omkaderen.
De studie bestaat uit volgende vier opdrachten:
1. inhoudelijke begeleiding van de eerste demonstratiemaatregelen van de 14 gebiedscoalities
2. inhoudelijke omkadering van de 14 gebiedscoalities voor de uitwerking van een geïntegreerd gebiedsgericht plan.
3. organisatie demonstratiemomenten en bijdrage aan leermomenten op niveau programma
4. aanbevelingen voor het beleid op niveau van het programma
De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar. De studieopdracht start na de aanvang van de oproep voor demonstratiemaatregelen. De aanvang van de oproep wordt verwacht eind september 2019.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
370122.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Een studie laten opmaken die de eerste drie jaar van het project Water-Land-Schap zal omkaderen. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 140-345797

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-04

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: De Bodemkundige Dienst van België
Postadres: De Croylaan 48,BE-3001 Leuven
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Landmaatschappij
Koning Albert II-laan 15, BE-1210  Brussel
Tel: +32 25437200
E-mail: info@vlm.be
Internetadres(sen): www.vlm.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.