Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep)

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 27/07/2022

DETAIL

Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep) | Raamovereenkomst voor het leveren van grote watermeters = DN40.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres :  Vooruitgangstraat 189, BE- 1030  Brussel
E-mail:   aankoop@dewatergroep.be
Internetadres(sen):   www.dewatergroep.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453610

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van grote watermeters ≥ DN40.  
Referentienummer:   VMW-20210023-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38421100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot éénmalige verlenging van éénzelfde periode van 1 jaar, voor het leveren van grote watermeters ≥ DN40 (enkelvoudige snelheidsmeters (type Woltmann), éénstraalmeters en volumemeters).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Enkelvoudige snelheidsmeters (Type Woltmann)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot éénmalige verlenging van éénzelfde periode van 1 jaar, voor het leveren van grote watermeters ≥ DN40 (enkelvoudige snelheidsmeters (type Woltmann), éénstraalmeters en volumemeters).  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Eénstraal watermeters  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot éénmalige verlenging van éénzelfde periode van 1 jaar, voor het leveren van grote watermeters ≥ DN40 (enkelvoudige snelheidsmeters (type Woltmann), éénstraalmeters en volumemeters).  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Volume watermeters  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot éénmalige verlenging van éénzelfde periode van 1 jaar, voor het leveren van grote watermeters ≥ DN40 (enkelvoudige snelheidsmeters (type Woltmann), éénstraalmeters en volumemeters).  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2021/S 157-416996

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Enkelvoudige snelheidsmeters type Woltmann

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot   2:  Enkelvoudige snelheidsmeters type éénstraal

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Diehl Metering sas
Postadres:   Rue du Rhône 67, FR- 68300  Saint-Louis
NUTS-code:   FR
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3:  Volume watermeters

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2022-07-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Diehl Metering sas
Postadres:   Rue du Rhône 67, FR- 68300  Saint-Louis
NUTS-code:   FR
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]