Overheidsopdracht

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 12/02/2020

DETAIL

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn | Raamovereenkomst voor de levering van hemden en blouses voor chauffeurs en controleurs.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
E-mail: inkoop.cd@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366504

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van hemden en blouses voor chauffeurs en controleurs. 
Referentienummer: TECH-961/RMW/12.9.5/WS-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 18332000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
SLUITING RAAMOVEREENKOMST: Raamovereenkomst voor de levering van hemden en blouses voor chauffeurs en controleurs, voor een periode van twee jaar, eventueel driemaal verlengbaar met een periode van telkens één jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse plaatsen in het Vlaams Gewest
II.2.4. Beschrijving
SLUITING RAAMOVEREENKOMST: Raamovereenkomst voor de levering van hemden en blouses voor chauffeurs en controleurs, voor een periode van twee jaar, eventueel driemaal verlengbaar met een periode van telkens één jaar. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2017/S 207-428868

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-12-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: bvba L&V Fashion
Postadres: Groenstraat 1c,BE-8770 Ingelmunster
NUTS-code: BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Sluiting raamovereenkomst

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-10

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top