Vrt

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 23/03/2023

DETAIL

Vrt | Inhuur beeldschermen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VRT
Postadres :  Auguste Reyerslaan 52, BE- 1043  Brussel
Contactpersoon:  De heer Christophe Somers
Tel:   +32 27415823
Fax:   +32 27360765
E-mail:   christophe.somers@vrt.be
Internetadres(sen):   https://www.vrt.be/nl/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inhuur beeldschermen  
Referentienummer:   CRW 2218
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30231300
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Toelichting: Enerzijds voor de verschillende producties en anderzijds voor haar algemene werking heeft VRT nood aan beeldschermen ; vermits deze behoefte zeer specifiek is, is inhuur (naast aankoop) de meest aangewezen optie. Binnen dit dossier willen we aan deze behoefte voldoen met 2 percelen :
– Perceel 1 : inhuur van individuele schermen : zal leiden tot een raamovereenkomst met meerdere partijen en bij een specifieke behoefte zal er een mini competitie worden georganiseerd. Maximale bestelwaarde over de looptijd van de overeenkomst binnen dit perceel bedraagt EUR 500 K. Er is geen afnamegarantie.
– Perceel 2 : inhuur van systeemschermen : zal leiden tot een raamovereenkomst met meerdere partijen en bij een specifieke behoefte zal er een mini competitie worden georganiseerd. Maximale bestelwaarde over de looptijd van de overeenkomst binnen dit perceel bedraagt EUR 500 K. Er is geen afnamegarantie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1000000.00  EUR

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Inhuur individuele schermen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Inhuur systeemschermen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2022/S 239-689399

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1:  Inhuur individuele schermen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-02-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   NOVID
Postadres:   Moerelei 125, BE- 2550  Waarloos
Tel:   +32 34495005
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Production Resource Group BV
Postadres:   Vaartdijk 6, BE- 3150  Tildonk
Tel:   +32 475629452
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   VIDI-SQUARE AV SOLUTIONS en VIDEO RENTAL
Postadres:   Keulsebaan 47, BE- 2243  Zandhoven
Tel:   +32 498919002
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.vidisquare.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2:  Inhuur systeemschermen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-02-22

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   NOVID
Postadres:   Moerelei 125, BE- 2550  Waarloos
Tel:   +32 34495005
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Production Resource Group BV
Postadres:   Vaartdijk 6, BE- 3150  Tildonk
Tel:   +32 475629452
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   VIDI-SQUARE AV SOLUTIONS en VIDEO RENTAL
Postadres:   Keulsebaan 47, BE- 2243  Zandhoven
Tel:   +32 498919002
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.vidisquare.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37,  BE- 1040  Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-21

Scroll to Top