Vzw Bisschoppelijke Instituten Mechelen

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/05/2023

DETAIL

Vzw Bisschoppelijke Instituten Mechelen | Nieuwe kleuterschool
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Bisschoppelijke Instituten Mechelen
Postadres :  Wollemarkt 10, BE- 2800  Mechelen
Contactpersoon:  philip dekeersmaecker
E-mail:   philip.dekeersmaecker@ksgrootbornem.be
Internetadres(sen):   http://www.olvpbornem.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484308

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nieuwe kleuterschool  
Referentienummer:   vzw Katholieke Scholen Groot Bornem-020310-2-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afbraak van bestaande panden en nieuwbouw van een kleuterschool met 8 klassen en speelplaats te Bornem
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3916042.48  EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Bornem
II.2.4. Beschrijving
Algemene aanneming voor de nieuwbouw van een kleuterschool met 8 klassen en speelplaats.  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2023-02-16

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DCA nv, BE  Beerse
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31