Vzw Samenaankoop Azo

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 25/09/2022

DETAIL

Vzw Samenaankoop Azo | OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN FRUIT*GROENTEN-SALADES EN AARDAPPELEN
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Samenaankoop AZO
Postadres :  Lammekensknokstraat, 68, BE- 8770  Ingelmunster
Contactpersoon:  Frederique Vandenbussche
Tel:   +32 498862737
E-mail:   frederique@azoprojects.be
Internetadres(sen):   www.samenaankoopazo.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459246

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN FRUIT*GROENTEN-SALADES EN AARDAPPELEN  
Referentienummer:   AZO-2022/AZO Groenten/fruit-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15300000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
DE LEVERING VAN FRUIT*GROENTEN-SALADES EN AARDAPPELEN AAN DE LEDEN VAN SAMENAANKOOP AZO
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   VLAANDEREN
II.2.4. Beschrijving
DE LEVERING VAN FRUIT*GROENTEN-SALADES EN AARDAPPELEN  

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Er volgt een nieuw bestek, met percelen opgediend in clusters van provincies

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a,  BE- 8500  Kortrijk

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a,  BE- 8500  Kortrijk

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 10a,  BE- 8500  Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-26

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]