Overheidsopdracht

Water-link

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 03/06/2020

DETAIL

Water-link | Ruimen en maaien van de grachten in het verzorgingsgebied van Water-link
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: water-link
Postadres: Mechelsesteenweg 66,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Yannick Demarbaix
Tel: +47 6608651
E-mail: yannick.demarbaix@water-link.be
Internetadres(sen): www.water-link.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377175

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ruimen en maaien van de grachten in het verzorgingsgebied van Water-link 
Referentienummer: water-link-RG2020-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het ruimen van de grachten in het verzorgingsgebied van WATER-LINK.
Het huidige verzorgingsgebied van WATER-LINK omvat
– de stad Antwerpen met zijn districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk;
– de stad Mortsel;
– de gemeenten Boechout, Edegem, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kapellen, Hove, Ranst en Schoten.
WATER-LINK beheert momenteel de baangrachten van de stad Antwerpen, en de gemeenten Boechout, Edegem, Kapellen, Hove en Schoten.
Het verzorgingsgebied werd in 3 percelen verdeeld :
– Perceel 1 – zone Antwerpen met zijn districten omvat op dit moment : Antwerpen centrum , Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk
– Perceel 2 – zone Noord omvat op dit moment : de gemeenten Kapellen en Schoten
– Perceel 3 – zone Zuid omvat op dit moment : de gemeenten Boechout, Edegem en Hove.
Het verzorgingsgebied van WATER-LINK is nog in expansie, er kunnen nog steeds gemeenten aansluiten en bijgevolg zijn de in dit bestek aangeduide hoeveelheden slechts indicatief. WATER-LINK eigent zich het recht toe deze hoeveelheden ten allen tijde te mogen wijzigen, te vermeerderen of te verminderen.
Het sluiten van een opdracht op basis van onderhavig bestek geeft aan de dienstverlener geen exclusiviteitsrecht. Zo worden bijvoorbeeld de baangrachten en delen van Kapellen nu al onderhouden door een sociale werkplaats. Ingeval een andere gemeente hier eveneens om verzoekt, kan er voor een aantal grachten een sociale werkplaats worden ingeschakeld.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
zone Antwerpen met zijn districten omvat op dit moment : Antwerpen centrum , Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Het ruimen van de grachten in het verzorgingsgebied van WATER-LINK. Perceel 1 – zone Antwerpen met zijn districten omvat op dit moment : Antwerpen centrum , Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 – zone Noord omvat op dit moment : de gemeenten Kapellen en Schoten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Het ruimen van de grachten in het verzorgingsgebied van WATER-LINK. Perceel 2 – zone Noord omvat op dit moment : de gemeenten Kapellen en Schoten 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 3 – zone Zuid omvat op dit moment : de gemeenten Boechout, Edegem en Hove 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Het ruimen van de grachten in het verzorgingsgebied van WATER-LINK. Perceel 3 – zone Zuid omvat op dit moment : de gemeenten Boechout, Edegem en Hove. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 023-052126

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-05-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-05-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-05-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-02

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top