Overheidsopdracht

Water-link

Categorie : Gunning | Publicatiedatum: 30/07/2020

DETAIL

Water-link | Raamovereenkomst voor het leveren van NaOH (50%)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT – NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: water-link
Postadres: Mechelsesteenweg 66,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Elke Van Santfoort
E-mail: elke.vansantfoort@water-link.be
Internetadres(sen): www.water-link.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382753

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van NaOH (50%) 
Referentienummer: water-link-NaOH2020-F06_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 24000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze selectieleidraad bevat de instructies voor deelname aan de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de opdracht van leveringen:
Raamovereenkomst voor het leveren van NaOH (50%) (natronloog) voor de productie van gedemineraliseerd water in de haven van Antwerpen op de site van Induss I, Kruisschansweg te Antwerpen. De lossing gebeurt gravitair. Het lossen onder remote begeleiding dan wel onder fysieke begeleiding staat op vandaag nog onder discussie en zal worden verduidelijkt in de bestektekst of tijdens de onderhandelingsprocedure.
Aangezien het verbruik van chemicaliën zal afhangen van zowel de gebruikte ruwwaterkwaliteit als van het afnameprofiel van onze klanten geven wij enkel een vermoedelijke hoeveelheid van 3000 ton per jaar op.
Het gaat om vermoedelijke hoeveelheden. De geplande hoeveelheden kunnen zowel vermeerderd als verminderd worden, zonder enige mogelijkheid tot schadeclaim van de inschrijver en zonder dat dit aanleiding kan geven tot een recht in hoofde van de inschrijver op wijziging van de voorwaarden vervat in de af te sluiten raamovereenkomst.
Het betreft een raamovereenkomst af te sluiten met 1 partij.
De leidraad heeft louter betrekking op de opmaak van het kandidaatstellingsdossier. Het betreft geen bestek. Water-link zal de definitieve technische specificaties opnemen in het bestek dat enkel aan de geselecteerde kandidaten zal worden bezorgd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
II.2.4. Beschrijving
Deze selectieleidraad bevat de instructies voor deelname aan de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de opdracht van leveringen: Raamovereenkomst voor het leveren van NaOH (50%) (natronloog) voor de productie van gedemineraliseerd water in de haven van Antwerpen op de site van Induss I, Kruisschansweg te Antwerpen. De lossing gebeurt gravitair. Het lossen onder remote begeleiding dan wel onder fysieke begeleiding staat op vandaag nog onder discussie en zal worden verduidelijkt in de bestektekst of tijdens de onderhandelingsprocedure. Aangezien het verbruik van chemicaliën zal afhangen van zowel de gebruikte ruwwaterkwaliteit als van het afnameprofiel van onze klanten geven wij enkel een vermoedelijke hoeveelheid van 3000 ton per jaar op. Het gaat om vermoedelijke hoeveelheden. De geplande hoeveelheden kunnen zowel vermeerderd als verminderd worden, zonder enige mogelijkheid tot schadeclaim van de inschrijver en zonder dat dit aanleiding kan geven tot een recht in hoofde van de inschrijver op wijziging van de voorwaarden vervat in de af te sluiten raamovereenkomst. Het betreft een raamovereenkomst af te sluiten met 1 partij. De leidraad heeft louter betrekking op de opmaak van het kandidaatstellingsdossier. Het betreft geen bestek. Water-link zal de definitieve technische specificaties opnemen in het bestek dat enkel aan de geselecteerde kandidaten zal worden bezorgd. 

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2020/S 052-124582

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2020-07-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top